+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:30 - 15:00
KORISNICI

Korisnici Centra, prema starosnim grupama, mogu biti djeca ( do 17 godina starosti), mladi ( od 18 do 25 godina starosti), odrasli ( od 26 do 64 godine starosti) i stariji ( preko 65 godina starosti)
Kada je riječ o djeci i mladima centar za socijalni rad pruža pomoć djeci bez roditeljskog staranja, žrtvama zlostavljanja i grubog zanemarivanja, djeci iz porodica sa poremećinm odnosima, djeci i mladima sa poremećajima u ponašanju, kao i djeci i mladima sa invaliditetom, itd.
Centar za socijalni rad pruža pomoć odraslim i starijim osobama, osobama sa invaliditetom, materijalno ugroženim pojedincima i porodicama, žrtvama nasilja u porodici, ostarelim osobama, itd.

Djeca i mladi

Centralno mesto delatnosti centra za socijalni rad predstavlja zaštita djece i mladih. Bilo da se radi o proceni podobnosti roditelja tokom razvoda braka, ili o proceni potencijalnih usvojitelja, ili o proceni ličnosti i socijalnog konteksta maloletne osobe u postupku pred sudom, naši stručni radnici u prvi plan stavljaju najbolji interes deteta ili mlade osobe.
Prevashodnost najboljih interesa deteta ili mlade osobe podrazumeva da najbolji interesi deteta imaju prednost nad interesima roditelja, odnosno staratelja, ustanove ili zajednice, u situacijama kada se ovi interesi razlikuju.
Participacija deteta ili mlade osobe obezbeđuje se tako što oni treba da budu pitani, da dobiju adekvatne informacije i mogućnost da izraze svoje želje, stavove i mišljenje o svim pitanjima koja ih se tiču, i u svim fazama procesa zaštite, i to na način koji odgovara njihovom uzrastu i razumevanju situacije.
Rad na zaštiti djece i mladih prvenstveno je usmeren ka sledećim grupama korisnika:

 • Djeci bez roditeljskog staranja
 • Djeci koja su žrtve zlostavljanja i grubog zanemarivanja
 • Djeci i mladima iz porodica sa poremećenim odnosima
 • Djeci i mladima sa poremećajima u ponašanju
 • Djeci i mladima sa invaliditetom

Odrasli i stariji

Centar za socijalni rad veliki deo normativno utvrđenih obaveza realizuje prema punoletnim korisnicima, među kojima su materijalna podrška, institucionalna i vaninstitucionalna zaštita i pružanje raznih vidova porodično-pravne zaštite.
Neophodnost kontinuirane i organizovane aktivnosti u zaštiti starih proizilazi kako iz opštih i pojedinačnih karakteristika starenja i starosti, tako i njihovog ukupnog socioekonomskog položaja. Usled pada životnog standarda zaštitna uloga porodice slabi, te se i podrška socijalnih institucija pomera ka rešavanju ugroženosti elementarnih životnih potreba.
Trendovi marginalizacije koji se ogledaju u fenomenu staračke usamljenosti, pogoršanju materijalnog položaja starih i slabljenju integracije starih u društveni život, zahtevaju ozbiljan društveni odnos prema obezebeđivanju socijalne sigurnosti ovog dela populacije.
Rad na zaštiti odraslih i starih prvenstveno je usmeren ka sledećim grupama korisnika:

 • Odraslim licima sa porodičnim problemima
 • Mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima
 • Duševno obolelim licima
 • Odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem
 • Odraslim nezbrinutim licima
 • Ostarelim licima bez porodičnog staranja
 • Licima u stanju socijalne potrebe zatečenim na teritoriji Grada Subotice