+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:30 - 15:00
SLUŽBA ZA ZAŠTITU DECE I MLADIH

Služba za zaštitu dece i mladih bavi se zaštitom prava i interesa dece i mladih.

Celokupan rad Službe bazira se na primeni odredaba iz Porodičnog zakona Republike Srbije, Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni ra, Pravilnika o hraniteljstvu i Međunarodnoj konvenciji o pravima deteta, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Rad na zaštiti dece i mladih prvenstveno je usmeren ka sledećim grupama korisnika:

  • deci bez roditeljskog staranja-deci koja su žrtve zlostavljanja i grubog zanemarivanja
  • deci i mladima iz porodica sa poremećenim odnosima
  • deci i mladima sa poremećajima u ponašanju
  • deci i mladima sa invaliditetom
Službu čini 13 stručnih radnika, i to 10 voditelja slučaja, 2 supervizora i jedan rukovodilac.
Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih je Vesna Margaretić, dipl. socijalni radnik, tel. : 024/548-220, lokal 109.

Biografije:

VESNA MARGARETIĆ – rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih- diplomirani socijalni radnik. Zaposlena u Centru za socijalni rad grada Subotice od 1991.godine. Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih.Poseduje licencu za obavljanje poslova od 2013. godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita  i propisima donetim na osnovu zakona.

VIOLETA STOJANOVIĆ - supervizor u Službi za zaštitu dece i mladih- zvanje dipl.prof. pedagogije je stečeno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja i za supervizore od 2010. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1995. godine. Trenutno radi na poslovima supervizora u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova i superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti  od 2013. godine.

ZORICA ĐAKOVIĆ - supervizor u Službi za zaštitu dece i mladih- profesor pedagogije i psihologije, zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 01.12.1993. godine. Na poslovima supervizora je u Službi za zaštitu dece i mladih od septembra 2008. godine. Poseduje Sertifikat za obavljanje poslova voditelja slučaja i supervizora od 2009. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

ANŽELIKA KLBEČEK MIHAJLOVI -. voditelj slučaja- po zvanju diplomirani pedagog. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 15.05.2002. godine. Obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih i posleduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

EDIT SIGMUND FARKAŠ – voditelj slučaja-  diplomirani pedagog, završila Filozofski fakultet u Novom sadu na odseku za pedagogiju 1984. godine. U centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena od 19.03.2001. godine. Trenutno radu na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

VESNA KAČAR - voditelj slučaja- rođ. 1962.g. po zanimanju diplomirani socijalni radnik, zaposlena na radnom mestu voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad Grada Subotice, od 1999.odine. Ima zvanje savetnika sistemske porodične terapije, trenera za program pripreme potencijalnih hranitelja za hraniteljstvo, kao i trener za program pripreme potencijalnih usvojitelja za usvojenje. Poseduje Licencu za obavljanje poslova vođenja slučaja u socijalnoj zaštiti od 2013.g.

MILAN MARGARETIĆ - voditelj slučaja- diplomirani socijalni radnik. Zaposlen u Centru za socijalni rad  grada Subotice  od 1993.godine, voditelj slučaja u  Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje licencu za obavljanje poslova od 2013. godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita  i propisima donetim na osnovu zakona.

DUŠANKA IVANČEVIĆ- voditelj slučaja- zvanje diplomiranog socijalnog radnika je stekla na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1996. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za  voditelja slučaja od 2010. godine. Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1978. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

EMEŠE ĐURČIK - voditelj slučaja- zvanje master psihologa je stekla 2016. godine. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2017. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2017. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.

MIRJANA TATIĆ GORČIK - voditelj slučaja- rođena 1972.g. u Novom Sadu.Zvanje dipl.psihologa je stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1997.godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja iz 2010.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2003.godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine.

MARIJA STANKOVIĆ KUZMANOVIĆ - voditelj slučaja- diplomirani psiholog. U Centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena od maja 2005. godine. Aktuelno obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

MILKA LAZIČIĆ UZELAC - voditelj slučaja- zvanje diplomirani psiholog stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Na istom fakultetu diplomirala 2009.g. i stekla zvanje diplomirani psiholog-master (razvojno-pedagoški modul). Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje sertifikat za obavljanje poslova voditelja slučaja od 2009., kao i Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g.

DANIJELA MAJER- voditelj slučaja- završila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na odseku za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u društvenom ponašanju maja 2003.godine i stekla zvanje dipl.spec.pedagog, dok je master studije na istoimenom Fakultetu završila oktobra 2012. godine na temu: Centar za socijalni rad u zaštiti i tretmanu mladih koji su u riziku i sukobu sa zakonom i time stekla zvanje master-defektolog. Zaposlena je u Centru za socijalni rad od juna 2005. godine na poslovima vodtelja slučaja u Službi za zaštitu dece I mladih.